دوره و شماره: دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 1-260 (ویژه نامه) 
بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

صفحه 185-199

10.22055/jise.2017.12966

لیلا داودی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محمود کاشفی پور