اندرکنش پارامتر فرسایش و الگوی آبشستگی در حوضچه استغراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول ، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول ، ایران

چکیده

در این مقاله نتایج مطالعه آزمایشگاهی تعیین ابعاد حفره آبشستگی حاصل از جت دایره‌ای مستغرق در حوضچه‌های استغراق با مصالح غیر چسبنده ارائه شده است. برای این منظور اثر پارامترهای سرعت جریان خروجی از نازل، ارتفاع نصب نازل و اندازه قطر ذرات بستر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از مصالح غیر چسبنده با متوسط قطر 4/06، 7/14 و 8/73 میلی متر استفاده شده است. رقوم نصب جت نسبت به سطح تسطیح شده مصالح کف حوضچه استغراق، ارتفاع‌های 24 ، 35/5و 44 سانتی‌متر را تجربه نموده است. سرعت جریان خروجی از نازل حدودا بین دو الی ده متر بر ثانیه تغییر یافته است. مقایسه نتایج مشاهداتی این تحقیق با محققین پیشین گویای این مطلب است که پارامتر فرسایش به‌طور مطلق قادر به نرمال سازی اثر قطر مصالح، رقوم نصب جت و سرعت جت خروجی از نازل بر ابعاد نسبی حفره آبشستگی نمی‌باشد. تحلیل حساسیت صورت گرفته بر روابط عمومی معرفی شده در این تحقیق حاکی از آن است که تغییرات سرعت جریان و رقوم نصب جت در مقابل تغییر دانه بندی مصالح در تخمین ابعاد حفره آبشستگی از اثری دوچندان برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که جوشنی شدن بستر حوضچه استغراق نقش به سزایی در تخمین پارامترهای نسبی آبشستگی ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction of Erosion Parameter and Scour Pattern in the Plunge Pool

نویسنده [English]

  • Babak Lashkar-Ara 1
چکیده [English]

Experimental results of determining scour hole dimensions resulted from submerged circular jet in a plunge pool containing non-cohesive materials are presented in this paper. The effect of nozzle flow velocity, the height of nozzle installation and the bed particle diameters, are evaluated toward this end. Non-cohesive materials with average diameter of 4.06, 7.14, and 8.73 mm are used in this study. The elevation of jet installation toward the surface of plunge pool bed is changed with the values of 24, 35.5 and 44 cm. The nozzle flow velocity was differentiated between 2 and 10 meter per second. The comparison of observed results with previous studies show that the erosion parameter absolutely unable to normalized the effect of particle diameters, jet installation effect and nozzle flow velocity on the relative scour dimensions. The sensitive analysis on general introduced relations in this paper indicates that the variations of flow velocity and jet installation elevations has a double effect on estimating scour hole dimension in comparison to the material size and grading variations. The results also showed that armoring of the plunge bed has an important role in estimating relative parameters of scouring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged circular jet
  • Material diameters
  • Jet depth
  • Erosion parameter
  • Scour hole dimensions