بررسی آزمایشگاهی خصوصیات امواج عرضی حاصل از برخورد جریان با موانع استوانه‌ای مستغرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی رودخانه- مهندسی عمران، داتشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

موانعی همچون پایه‌های پل می‌تواند در جریان آب ایجاد اغتشاش نموده و شکل طبیعی آن را برهم زند. با عبور جریان از این موانع در پایین‌دست آن‌ها اغتشاشی موسوم به ورتکس نوسانی ون‌کارمن ایجاد می‌شود. زمانی که فرکانس این ریزموج‌ها با فرکانس طبیعی معبر جریان برابر می‌شوند، پدیده‌ی تشدید حادث می‌شود که اگر دیواره‌های جریان مانند یک فلوم آزمایشگاهی ثابت باشد، این پدیده‌ به‌صورت یک موج عرضی قابل‌مشاهده است. هدف از این پژوهش یافتن رابطه‌ای بین درصد استغراق موانع و خصوصیات موج می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، 58 آزمایش در چهار مرحله آرایش‌های مختلف موانع انجام شد. دبی جریان در تمام آزمایش‌ها حدود 20 لیتر بر ثانیه ثابت بود و 121 عدد مانع استوانه‌ای به قطر 25 میلی‌متر به فاصله‌های طولی و عرضی 120 و 60 میلی‌متر‌ استفاده شد. شرایط آزمایش‌ها به نحوی بود که در ابتدا به‌عنوان یک آزمایش مرجع، مشخصات موج و جریان را در مرحله‌ای که موج عرضی با حداکثر دامنه‌ی خود تشکیل می‌گردید، ثبت شدند و در مراحل بعدی با مستغرق نمودن استوانه‌ها به میزان درصدی از عمق جریان آزمایش مرجع، خصوصیات موج عرضی ایجاد شده بررسی ‌شدند. درنهایت با استفاده از تحلیل ابعادی و نرم‌افزار آماری، رابطه‌ای به‌منظور برآورد دامنه نسبی موج پیشنهاد شد، همچنین داده‌های به‌دست‌آمده از رابطه‌ی پیشنهادی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Transverse Wave Formation Due to Submerge Cylindrical Obstacles on the Channel

نویسندگان [English]

 • Ehsan Moghaddasi 1
 • Mehdi Ghomeshi 2
1 Graduated Student of Water Engineering and Environment Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor of Water Engineering and Environment Faculty, Shahid Chamran Univeristy of Ahvaz,Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Obstacles such as piers of a bridge inflow confuse and disturb its natural form. With passing the flow through these obstacle disturbances create downstream, called the Von Karman Street vortex shedding. When the frequency of the microwaves is equal to the natural frequency of the current approach, the resonance will form. If the flow walls are constant such as a flume, this phenomenon may see as a transversal wave. Actual examples of this phenomenon created near the bridge piers in a canal called the Delta Mendota, as well as in the New York canal around the I-84 Bridge (Schuster, 1967).
Numerous people in this field have done research that mostly with variables such as channel width, shape, and placement of obstacles in the channel to study different wave characteristics, including its amplitude and frequency. Zima, L., and Ackermann (2002), Ghomeshi et al. (2007), Jafari et al. (2010), Meile et al. (2011), and Sarkar (2012) tried to find the maximum amplitude of the created wave by using obstacles with different diameters. Zhao et a. (2014) performed their experiments to measure the coefficient and tensile force created in the vicinity of obstacles while transmitting transverse waves. This study aimed to find a relationship between the percentage of obstacle immersion and wave characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transverse wave and oscillation
 • Open channel flow
 • Amplitude and frequency of the transverse wave
 • cylindrical Obstacles
 • Dean, R. G. and Dalrymple, R. A. 1984. Water wave mechanics for engineers and scientists. Advanced series on ocean engineering (4 vols). London: World Scientific Press.

 

 • Ghomeshi, M., Mortazavi-Dorcheh, S. A. and Falconer, R. 2007. Amplitude of wave formation by vortex shedding in open channels. Journal of Applied Sciences, Asian Network for Scientific Information, 24(7), pp. 3927-3934.

 

 • Howes, A. M. 2011. Canal wave oscillation phenomena due to column vortex shedding. Master of Science Thesis, Utah State University, Logan, Utah.

 

 • Jafari, A., Ghomeshi, M., Bina, M. and Kashefipour, S. M. 2010. Experimental study on ten modes of transverse waves due to vertical cylinders in open channels. journal of food, agriculture and environment, 8(2), pp. 949-955.

 

 • Meile, T., Boillat, J.-L. and Schleiss, A. J. 2011. Water-surface oscillations in channels with axi-symmetric cavities. Journal of Hydraulic Research, 49(1), pp. 73-81.

 

 • Mostafavi, S., Ghomeshi, M. and Shahmoradi, B. 2015. Study of maximum relative amplitude formation due to vortex shedding of submerged obstacles. Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 39(3), pp. 209-215. (in Persian).

 

 • Sarkar, A. 2012. Vortex-excited transverse surface waves in an array of randomly placed circular cylinders. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 138(7), pp. 610-618.

 

 • Schuster, J., C. 1967. Canal Capacity studies, Wave formation by bridge piers. Denver, Colorado: U.S.Department of the interiorHYD-485).

 

 • Sumer, B., Mtlu and Fredsoe, J. 1997. Hydrodynamics around cylindrical structuresby. Advanced series on ocean Eengineering (12 vols). London: World Scientific Publishing Co.

 

 • Zhao, K., Cheng, N.-S., Wang, X. and Tan, S. K. 2014. Measurements of fluctuation in drag acting on rigid cylinder array in open channel flow. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 140(1), pp. 48-55.

 

 • Zima, L. and Ackermann, N. L. 2002. Wave generation in open channels by vortex shedding from channel obstructions. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 128(6), pp. 596-603.
 • Dean, R. G. and Dalrymple, R. A. 1984. Water wave mechanics for engineers and scientists. Advanced series on ocean engineering (4 vols). London: World Scientific Press.

 

 • Ghomeshi, M., Mortazavi-Dorcheh, S. A. and Falconer, R. 2007. Amplitude of wave formation by vortex shedding in open channels. Journal of Applied Sciences, Asian Network for Scientific Information, 24(7), pp. 3927-3934.

 

 • Howes, A. M. 2011. Canal wave oscillation phenomena due to column vortex shedding. Master of Science Thesis, Utah State University, Logan, Utah.

 

 • Jafari, A., Ghomeshi, M., Bina, M. and Kashefipour, S. M. 2010. Experimental study on ten modes of transverse waves due to vertical cylinders in open channels. journal of food, agriculture and environment, 8(2), pp. 949-955.

 

 • Meile, T., Boillat, J.-L. and Schleiss, A. J. 2011. Water-surface oscillations in channels with axi-symmetric cavities. Journal of Hydraulic Research, 49(1), pp. 73-81.

 

 • Mostafavi, S., Ghomeshi, M. and Shahmoradi, B. 2015. Study of maximum relative amplitude formation due to vortex shedding of submerged obstacles. Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 39(3), pp. 209-215. (in Persian).

 

 • Sarkar, A. 2012. Vortex-excited transverse surface waves in an array of randomly placed circular cylinders. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 138(7), pp. 610-618.

 

 • Schuster, J., C. 1967. Canal Capacity studies, Wave formation by bridge piers. Denver, Colorado: U.S.Department of the interiorHYD-485).

 

 • Sumer, B., Mtlu and Fredsoe, J. 1997. Hydrodynamics around cylindrical structuresby. Advanced series on ocean Eengineering (12 vols). London: World Scientific Publishing Co.

 

 • Zhao, K., Cheng, N.-S., Wang, X. and Tan, S. K. 2014. Measurements of fluctuation in drag acting on rigid cylinder array in open channel flow. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 140(1), pp. 48-55.

 

 • Zima, L. and Ackermann, N. L. 2002. Wave generation in open channels by vortex shedding from channel obstructions. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 128(6), pp. 596-603.