بررسی آزمایشگاهی تأثیر نفوذپذیری سازه ترکیبی آبشکن و صفحه مثلثی بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس180 درجه ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکئده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استاد گروه سازه های آبی دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مطالعه از سازهای نوین که‌ ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر با صفحه مثلثی است در قوس180 درجه پوشیده با بستر ماسه‌ای، با عنوان سازه ترکیبی مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت. بدین منظور سازه ترکیبی اشارهشده به­صورت تک سازه با درصدهای مختلف (صفر(نفوذناپذیر)، 30، 50 و 70 درصد) نفوذپذیری و هر کدام در چهار شرایط هیدرولیکی مختلف ( اعداد فرود 18/0، 20/0، 22/0 و 24/0 ) آزمایش شد. در پایان هر آزمایش توپوگرافی بستر برداشت شد و محدوده چاله فرسایشی، حداکثر عمق آبشستگی و موقعیت آن از ساحل بیرونی مشخص شد. نتایج نشان داد در مقایسه با آبشکن نفوذپذیر نرخ رسوبگذاری پشت سازه‌‌ ترکیبی افزایش چشمگیری دارد و در قیاس با آبشکنهای نفوذناپذیر رایج، علیرغم فرسایش و رسوبگذاری کمتر، بستر تغییریافته در پشت سازه ترکیبی شرایط بهتری برای تشکیل ساحل جدید بهوجود آورده است. از نظر فرسایش جلوی سازه، سازه ترکیبی با نفوذپذیری 70 درصد در عدد فرود 18/0 بیشترین میزان و در عدد فرود 24/0 کمترین میزان فرسایش را داشته است. نفوذپذیری‌های 30 و 50 درصد  کمترین و بیشترین میزان انتقال چاله فرسایشی به بالادست را داشتند که در بیشترین حالت برای عدد فرود24/0 بهترتیب برابر 83/1 و 79/1 برابر طول مؤثر سازه می‌باشد. همچنین سازههای ترکیبی نفوذناپذیر و نفوذپذیر پنجاه درصد بیشترین و کمترین میزان حجم رسوبگذاری را داشتند که برای عدد فرود 24/0 بهترتیب برابر 93/4 و79/1 برابر توان سوم عمق جریان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Percentage Permeability in Composite Structure of Spur dike with Vane on a Sedimentation Pattern in 180̊ mild curve

نویسندگان [English]

 • sina Cheraghchi 1
 • Mahmood Shafai Bajestan 2
1 Master student of Hydraulic Structure, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran.
2 Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran..
چکیده [English]

One common method for Blank River protection and restoration is use of Spur dikes. Spur dikes either in the forms of group or single, depending on their permeability is classified an permeable and impermeable. Spur dikes restore flow pattern and prevent erosion of river banks. This leads to stability and immovability of river. However, they have some disadvantages; on installation they require drying river and erosion around their structure causes destruction (Anonymous, 2002, 2003) and (Anonymous, 2010). Due to the mentioned disadvantages use of spur dikes will be halted and use of vane, which has a higher environmental compatibility, is suggested. This study aims to introduce “composite structure”; a new structure with a combination of a Spur dike with different permeability and a single vane. The main aim of this study is to increase the amount of sediment transported behind the structure by water flow produced by the vane in the combination structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Composite structure
 • Spur dike
 • Sedimentation
 • Scouring
 • 180̊ mild curve
 • , 2010. Guide for design construction and maintance of river groynes, Report No.516

 

 • , 2007. Guide line for erosion and sedimentation studies in river training, ReportNo.383

 

 • , 2002/2003. Scour and deposition around groyens, No.248

 

 • Badri, P., Shafai Bajestan, M.,  Kashefipour, S.M. and Bahrami Yarahmadi, M., 2014. Experimental investigation of bed topography of a 90 degree mild bend with triangular vane attached to the bank. Irrigation Sciences and Engineering,39(1),45-54.(In Persian).

 

 • Bahrami Yarahmadi, M. and Shafai Bajestan. M., 2014. Bed topography variations in a 90º mild bend due to triangle-shaped spur dike. Modares Civil Engineering Journal, 14(2),pp. 165-175.(In Persian).

 

 • Bahrami Yarahmadi, M. and Shafai Bajestan, M., 2015. Comparison of erosion and sedimentation patterns facilitated by s spur-dike and triangular-shaped vane structures in a 90º mild bend under the infuence of different froude numbers. Water Engineering Journal, 8(27),pp.31-42.(In Persian).

 

 • Bahrami Yarahmadi, M. and Shafai Bajestan, M., 2016. Sediment mangment and flow patterns at river bend due to triangular vanes attached to the bank. Journal of Hydro Enviorment Research,10, pp 64-75.

 

 • Bhuiyan, F., Hey, R D. and Wormleaton, P. R., 2010. Bank-attached vanes for bank erosion control and restoration of river meanders, Journal of Hydraulic Engineering, 136(9),pp 583-596.

 

 • Hey, R.D., 1996. Environmentally sensitive river engineering, River restoration, edited by G. Petts and P. Calow , Blackwell Science.

 

 • Koochak, P., Kashefipour, S.M., Ghomeshi, M. and Fathi, A., The Effect of the type of spur-dike on bed topography in a 90 degree bend under submerged condition. Journal of Civil and Enviromental Engineering.47(1),pp.73-80. (in Persian).

 

 • Naji Abhari, M., Ghodsian, M. Fazli, M., 2010. Investigation of discharge influence on bed topography of environs impermeable spur-dike in chanel bend form. In 9th Iran Hydraulic Conference, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (In Persian).
 • Rozovskii, I. L., 1957. Flow of water in bends of open channels. National Science Foundation and the Department of the Interior.

 

 • Rosgen, D. L., 2001, The cross-vane, W-weir and J-hook vane structures description, Design and application for stream stabilization and river restoration. In Wetlands Engineering and River Restoration Conferenc, Reno, Nevada, United States

 

 • Sharifi Manesh, H., 1995. The comparison of erosion around spur-dikes permeability with using laboratory model. Hydraulic Structure MSc Thesis, Agriculture Facility of Tarbiat Modares University. 119p. (In Persian).

 

 • Shields, F.D., 1983. Design of habitat structures for open channels, Journal of Water Resources Planning and Management, 109(4), pp331-334.
 • Vaghefi, M., Ghodsian, M. and Salehi Neishabori, A., 2008. Radius curvature effect in bed topography of 90° mild. In 3rd Management Water Conference, Tabriz University, Tbriz, Iran. (In Persian).

 

 • Yabarehpoor, E., Kashefipour, S. M. (2015). 'Comparison of Bed Topography for the Permeable and Impermeable Spur Dikes Group', Irrigation Sciences and Engineering, 37(4), pp. 77-86. (In Persian).