دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر ارتفاع و فاصله موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ

صفحه 1-14

10.22055/jise.2018.26213.1782

محمد توزنده جانی؛ امیر حمزه حقی آبی؛ سید محمود کاشفی پور؛ حسن ترابی پوده


بررسی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده وخشکی بخشی ریشه بر خصوصیات دانه برنج و جذب نیتروژن

صفحه 73-86

10.22055/jise.2021.31483.1889

مصطفی یوسفیان؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ بهروز عربزاده؛ محمود رائینی سرجاز


ارزیابی رویکرد توسعه اراضی دیم در مدیریت و برنامه ریزی بهینه منابع آب

صفحه 117-130

10.22055/jise.2019.17207.1787

حسام ناصری نژاد؛ علی محمد آخوند علی؛ محمدرضا شریفی؛ علی حقی زاده


بررسی آزمایشگاهی کاربرد سرریزهای کلید پیانو در خروجی سازه زلال ساز

صفحه 145-156

10.22055/jise.2022.39789.2012

یوسف گاطع زاده؛ محمد حسین پور محمدی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ احسان دریکوند؛ حسین قربانی زاده خرازی