دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-161 

مقاله پژوهشی

برآورد ارزش اقتصادی آب شرب در استان همدان با مدل هکمن

صفحه 1-14

10.22055/jise.2021.30023.1859

سید محسن سیدان؛ امیر دادرس مقدم؛ علی محمد جعفری؛ حسین بدیع برزین


واسنجی و اعتبارسنجی مدل Dasiy برای گیاه آفتابگردان تحت شرایط کم آبیاری بخشی ریشه

صفحه 15-30

10.22055/jise.2021.37452.1973

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن


بهینه سازی پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام NL5با الگوریتم SHO

صفحه 113-129

10.22055/jise.2021.33726.1920

سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس