بررسی تأثیر بهینه‌سازی توأم توزیع آب و الگوی کشت بر درآمد کشاورزان (مطالعه موردی: شبکه قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

با توجه به رشد روز افزون مصرف آب، تخصیص بهینه منابع آب نیاز به توجه بیشتری دارد. در کشور ایران به­علت کمبود بارندگی در اکثر حوضه­های آبریز و محدود بودن منابع آب، برنامه­ریزی به­منظور شناخت امکانات و محدودیت­های منابع آب با هدف
بهره­برداری بهینه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مقدار آب تخصیص داده‌شده به شبکه آبیاری قزوین از سد طالقان از گذشته در حدود 255 میلیون مترمکعب بوده است که امروزه، مقدار تخصیص به حدود 120 میلیون مترمکعب در سال کاهش ‌یافته است. بررسی الگوی کشت طی ده سال اخیر نشان می‌دهد ترکیب الگوی کشت، علی‌رغم کاهش آب تخصیص‌یافته، ثابت بوده است. ازاین‌رو کشاورزان برای جبران اقدام به برداشت غیرمجاز از چاه­ها نموده‌اند که این موضوع باعث افت شدید سفره­ آب­ زیرزمینی شده است. لذا در این مطالعه با هدف حفظ هم‌زمان منابع آب زیرزمینی و افزایش درآمد کشاورزان، به ارائه الگو بهینه توزیع آب و الگوی کشت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در قالب دو مدل بهینه­سازی الف- توزیع آب و ب- توزیع آب و الگوی کشت پرداخته شده است. نتایج نشان داد در صورت تخصیص 255 میلیون متر­مکعب در سال، درآمد شبکه حدود 165 میلیارد تومان بوده که با کاهش تخصیص، درآمد شبکه به حدود 85 میلیارد تومان رسیده است که با بهینه­سازی توزیع آب در میان بهره­برداران در وضعیت فعلی درآمد شبکه به حدود 110 میلیارد تومان و با بهینه­سازی توزیع آب و الگوی کشت درآمد به 156 میلیارد تومان خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Water Allocation among Agricultural Consumers Using Crop Pattern Change Approach to Improve Farmers' Livelihood

نویسندگان [English]

 • Seyed Marzieh Hosseini 1
 • Hamed Mazandarani Zadeh 2
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Water Science and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Associate professor, Dept. of Water Science and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran..
چکیده [English]

Qazvin plain is one of the areas in the country facing a severe shortage of water. In recent years, after the reduction of water allocation to this plain from Taleghan Dam, farmers have been digging illegal wells or over-harvesting existing wells in order to maintain their livelihoods. This has adverse effects, including severe depletion of wells, drying of aqueducts, salinity and degradation of groundwater quality, reduced yield of agricultural products, loss of soil quality, imposition of high costs on well owners, creating a major supply problem. Drinking water in cities and villages and eventually land subsidence (Qazvin Regional Water Authority, 2014). Studies show that the cultivation pattern in the last ten years has been almost constant and included wheat products, forage corn, canola, tomato, alfalfa, barley, sugar beet, peas, beans, potatoes, corn and lentils (Simiari and Mazandaranizadeh, 2017).
Studies have shown that previous studies have either optimized water distribution or optimized cultivation patterns, but this study compared the differences between the two approaches to farmers' livelihoods in order to conserve groundwater resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Farmers Income
 • Groundwater Discharge
 • Right of Water
 • Allocation
 • Barikani, A., Ahmadian, M., Khalilian, S. and Chizari, A., 2011. Optimal sustainable use of groundwater resources in agriculture: Case study subsector in Qazvin Plain. Journal of Agricultural Economics and Development25(2), pp.253-262. (In Persian).

 

 • Kashefinezhad, P., Hooshmand, A.and Boroomandnasab, S., 2019. Optimal allocation of water resources using non-dominated sorting genetic algorithm (case study: Hamidiya irrigation network). Journal of Water and Soil Conservation, 25(6), pp. 239-253. (In Persian).

 

 • Khodadadi, S., Yasi, M. and Monem, M., 2017. Performance evaluation and optimization of water delivery schedule in the Zarinehroud irrigation network. Water and Irrigation Management, 7(1), pp.105-120. (In Persian).

 

 • Majidi Khalilabad, M., Majidi Khalilabad, N. and Davari, K., 2020. Economic impact of the groundwater overdraft on agriculture: A case study of the Neishaboor plain. Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems7(4), pp.21-30. (In Persian).

 

 • Moghaddasi, M., Morid, S. AND Araghinejad, S., 2009. Optimization of water allocation during water scarcity condition using Non-Linear Programming, Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization (Case Study). Iran Water Resources Research, 4(3), pp. 1-13. (In Persian).

 

 • Mohammad khani,M., Karimi,M. and Gomrokchi,A.,2016. Optimization of water allocation between different crops in water stress conditions in Qazvin irrigation network. Journal of Water and Soil, 31(1), pp.1-10. (In Persian).

 

 • Organization of Agricultural- Jihad Qazvin .https://qazvin-ajo.ir/. (In Persian).

 

 • Organization of Agricultural- Jihad Qazvin. 2018. Minimum, average and potential crop yield information. (In Persian).

 

 • Qazvin Regional Water Authority. 2014. Province water resources management reports. (In Persian).

 

 • Qazvin Regional Water Company. http://www.qzrw.ir/. (In Persian).

 

 • Rao, N.H., Sarma, P.B.S. and Chander, S., 1988. A simple dated water-production function for use in irrigated agriculture. Agricultural Water Management13(1), pp.25-32.

 

 • Rath, A., Samantaray, S. and Swain, P. C., 2019. Optimization of the Cropping Pattern Using Cuckoo Search Technique. Springer.

 

 • Siasser, H. and Honar, T., 2017. Optimization of water allocation and cropping pattern of dominant agricultural crops using Genetic Algorithm. In 3th International Conference on Agricultural Engineering and Natural Resources. (In Persian).

 

 • Simiari, F. and Mazandarani Zadeh, H., 2017. Optimal redistribution of agricultural water based on Nash collaboration theory. 16th Iranian Hydraulic Conference, Mohaghegh Ardabil University of Ardabil, Ardabil, Iran. (In Persian).

 

 • Singh, A., 2015. Land and water management planning for increasing farm income in irrigated dry areas. Land Use Policy42, pp.244-250.

 

 • Sohrabi, T. and Javadpour Berojini, A.,2006.Convayence and distribution efficiencies of Qazvin irrigation network. Agricultural Research, 5(2),pp.68-79. (In Persian).

 

 

 • Yao, W., Ma, X. and Chen, Y., 2019. Optimization of Canal Water in an Irrigation Network Based on a Genetic Algorithm: A Case Study of the North China Plain Canal System. Irrigation and Drainage, 67(4),629-636.
 • Yousefdoost,A. and Mohammadrezapour A.M., 2015. Genetic Algorithm optimization model for water resources allocation in agriculture. In 1th International Conference on Environment and Natural Resources, Kharazmi Institute of Higher Science and Technology, Shiraz, Iran. (In Persian).