برآورد ارزش اقتصادی آب شرب در استان همدان با مدل هکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

رشد روز‏افزون تقاضای آب در شرایط خاص اقلیمی کشور، استان همدان را در آستانه کمبود شدید و به دنبال آن تنش­های اجتماعی و سیاسی زیادی قرار خواهد داد که بهبود این شرایط نیازمند رویکردهایی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. قیمت­گذاری آب و تعیین تعرفه­های مناسب، ابزاری قوی برای مدیریت تقاضا و بهترین رویکرد برای تخصیص و تشویق به حفاظت از منابع آبی است. برای رسیدن به این هدف در این پژوهش برای تعیین ارزش اقتصادی آب به بررسی تمایل به پرداخت آب شرب با استفاده از رهیافت ارزش­گذاری مشروط دوگانه پرداخته شده است. برای این تحقیق به‏منظور بررسی رفتار خانوارها در تمایل به پرداخت آب شرب از الگوی هکمن و نیز از داده­های مقطع زمانی سال 1396 مربوط به 329 خانواده از شهرستان­های همدان، کبودرآهنگ و نهاوند استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل هکمن نشان داد که در شهرستان همدان، کبودرآهنگ و نهاوند به‏ترتیب 6/45 ، 4/57 و 5/6 درصد از خانوارها، حاضر به پرداخت مبلغی بیش از تعرفه فعلی برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی هستند. بدین ترتیب میانگین تمایل به پرداخت برای آب آشامیدنی سالم در شهرستان همدان، کبودرآهنگ و نهاوند به‏ترتیب 5830، 7400 و 5250 ریال برای هر خانوار برآورد شد. هم­چنین نتایج نشان داد که عوامل متغیرهای بارتکفل، سطح زیر بنا و درآمد از جمله عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خانوارها بر پرداخت بیشتر آب بهاء برای استفاده از آب شرب با کیفیت بالاتر است و عوامل تعیین کننده در میزان تمایل به پرداخت خانوارها شامل متغیرهای، سن، تعداد اعضاء خانواده و مساحت خانه است. با توجه به تمایل به پرداخت بالای خانوارها نسبت به قیمت آب بها، ضروری است برنامه‏ریزی مناسبی برای بهبود آب آشامیدنی سالم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Heckman Model for Economic Valuation of Drinking Water in Hamadan Province

نویسندگان [English]

 • Syeed Mohsen Syeedan 1
 • Amir Dadras Moghadam 2
 • Ali Mohamad Jahfari 3
 • Hossein Badih Barzin 4
1 Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Hamedan Agricultural and Natural ResourcesResearch and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, University Of Sistan and Baluchestan.
3 Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Hamedan Agricultural and Natural ResourcesResearch and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran.
4 PhD student in Agricultural Economics, University Of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

Water is a socio-economic commodity which is considered as a basic human need. Limited water resources in arid and semi-arid regions and increasing demand for water has led to water shortages, reduced reliability of water supply systems, and intensified competition and conflict between different sectors of water consumption. Limited water resources have also caused economic, environmental, social and political tensions. Among the various uses of water, urban drinking water has a higher priority due to health issues, basic human needs and the possibility of social tensions due to its scarcity.
Water pricing as a tool for demand management, whether through administrative decrees or market forces, is the best approach to improve water allocation and protect water resources. Considering the importance of determining the economic valuation of water in the study area and with the aim of determining the customers' willingness to pay for quality drinking water, this study was intended to estimate the economic valuation of water in urban areas of Hamadan province.
One of the methods of water valuation is measuring the willingness of consumers to pay higher prices for quality water. The contingent valuation method as a standard and flexible method is widely used for measuring the willingness of consumers to pay higher prices for quality water (Khodaverdizadeh et al., 2008). Comparing the willingness to pay in urban and rural areas in Kenya, Brouwer et al. (2015) found that rural households were more sensitive to prices than urban ones, and urban households were willing to pay more for quality water than villagers. Acey et al. (2019) also examined the willingness to pay for water by Kenyan citizens. The results showed that among citizens who were younger and richer, the willingness to pay was higher. Considering the importance of determining the economic valuation of water, this study was thus intended to determine the rate of willingness to pay for quality drinking water by the households in Hamedan province using a contingent valuation method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drinking water and sanitation
 • Willingness to Pay
 • Contingent valuation
 • Heckman model
 • Acey, C., KisianganiI, J., Ronoh, P., Delaire, C., Makena, E., Norman, G., Levine, D., Khush, R. and Peletz, R. J. W. D. 2019 .Cross-subsidies for improved sanitation in low income settlements: Assessing the willingness to pay of water utility customers in Kenyan cities.World Development.(115), pp.160-177.

 

 • Briscoe, J. D., Castro, P. F., Griffibn, C., North, J. & Olsen, O. J. 1990. Toward equitable and sustainable rural water supplies: a Contingent Valuation Study in Brazil.The World Bank Economic Review.(4), pp.115-134.

 

 • Brouwer, R., Job, F.C., van der Kroon, B. and Johnston, R., 2015. Comparing willingness to pay for improved drinking-water quality using stated preference methods in rural and urban Kenya. Applied Health Economics and Health Policy, 13(1), pp.81-94.

 

 • Genius, M. and Tsagarkis, K. P. 2006. Water shortages and implied water quality: A contingent valuation stWater Resources Research. 42, W12407,pp.1-8.

 

 • Gnedenko, E. ; Gorbunova, Z. & safanove, G. 2000. Contingent valuation of drinking water quality in smara city.EERS Working Paper Series, 98-263.

 

 • He, L. and W. Tyner .2004. Improving irrigation water allocation efficiency using alternative policy option in Egypt, AgEcon Search.1-30.

 

 • Hensher, D., Shore, N., Train, K. J. E. and Economics, R. 2005. Households’ willingness to pay for water service attributes. Environmental and Resource Economics. (32), 509-531.

 

 • Hosseini, S. 2003. Water price analysis: from theory to application. Doctoral dissertation Science and Research Unit. http://noo.rs/T14at.

 

9- Emami Meibodi, A., Ghazi, M. 2008. 'An Estimation of the Recreational Value of the Saee Park in Tehran Using the Contingent Valuation Method (CV)', Iranian Journal of Economic Research, 12(36), pp. 187-202. (In Persian).

10- Jin, J., Wang, Z. and Ran, S., 2006. Comparison of contingent valuation and choice experiment in solid waste management programs in Macao. Ecological Economics57(3), pp.430-441.

 

11- Jyotsna, J., Somanthan, E and Saraswata, C.2009. Awareness and the demand for environmental quality: survey evidence on drinking water in urban India. Environment and Development Economics.(14),pp.665-692.

 

12- Khodaverdizadeh., M., Hayatibab, A. and Kavosy K, M. 2008 Estimation of recreational value of Kandovan tourist village in East Azarbaijan using contingent valuation method. Environmental Science Journal, 5,pp. 43-52. (In Persian).

 

13- Khosakhlaq, R., Emadzadeh, M., Samadi, S and  Hadizadeh,h .2002. Estimation of Tehran water demand function.Sustainable Growth and Development Research (Economic Research). 4, pp.109-130. (In Persian).

 

14- Raskhi, S. and Hosseini Talei, R. 2011 Conditional Valuation of Drinking Water Quality: A Case Study for White Bridge. Economic Modeling Quarterly,(4),pp.71-55. (In Persian).

 

15- Sakhi, M. 2017.Changes in groundwater quality parameters within the city of Malayer with an emphasis on the impact of agricultural use on water quality. Human and environment, 15, pp. 25-36. (In Persian)

 

16- Tobin, J. 1958. Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica .(26),PP: 24-36.

 

17- Whitehead, J. C. 2006. Improving willingness to pay estimates for quality improvements through joint estimation with quality perceptions. Southern Economic Journal.73,100-111.

 

18- Whittington, D., Lauria, D. T. and MU, X. J. 1991. A study of water vending and willingness to pay for water in Onitsha, Nigeria, 19, pp.179-198.

 

19- Zarepour, Z., Tahamipour, M. & Shawardi, A., R 2011a. Estimating the economic value of water in urban and rural utilities of Khuzestan province. Agricultural Economics and Development,(76),pp.121-141. http://ensani.ir/fa/article/302117. (In Persian).

 

20- Zarepour, Z., Tahamipour, M. and Shawardi, A. R. 2011b. Application of conditional valuation method in determining the economic value of water in urban use.The Second National Conference on Applied Research in Water Resources in Iran. https://civilica.com/doc/116043. (In Persian).