دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، خرداد 1401 
کاربرد مدل فیزیکی در شبیه سازی روش غرقاب دائم و متناوب خاک‌های شور و سدیمی

صفحه 49-64

10.22055/jise.2020.31775.1895

درنا ستاربروجنی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم پذیرا؛ آناهیتا پلوس


برآورد ارزش اقتصادی آب شرب در استان همدان با مدل هکمن

10.22055/jise.2021.30023.1859

حسین بدیع برزین؛ امیر دادرس مقدم؛ سید محسن سیدان؛ علی محمد جعفری


واسنجی و اعتبارسنجی مدل Dasiy برای گیاه آفتاب‌گردان تحت شرایط کم‌آبیاری بخشی ریشه

10.22055/jise.2021.37452.1973

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن