برآورد پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح خاک به روش حل معکوس با استفاده از HYDRUS-2D (مطالعه موردی: زهکش حائل دشت قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین-ایران.

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین-ایران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین-ایران.

چکیده

سطح بزرگی از اراضی کشور تحت تأثیر شوری و ماندابی بوده و این میزان رو به افزایش است. در مناطقی که سفره آب شور و شیرین در مجاورت هم قرار گرفته‌اند برداشت بی‌رویه منابع آب‏زیرزمینی موجب افزایش گرادیان آب شور به سمت آب شیرین و گسترش شوری می‌شود. شرایط مذکور در شورهزار قزوین واقع در جنوب شرقی این دشت وجود داشته و اخیراً  باعث گسترش سطح اراضی شور تا 10000 هکتار شده است. برای پیشگیری از گسترش شوری زهکش حایلی به عمق سه متر در منطقه احداث شده که وظیفه آن پایین انداختن سطح آب زیرزمینی شور و خارج ساختن آن از منطقه می‌باشد. در این مطالعه به منظور شبیه‌سازی خاک منطقه با نرم‌افزار هایدروس دو بعدی (HYDRUS-2D)، پارامترهای هیدرولیکی خاک (رطوبت اشباع خاک، پارامتر مرتبط با عکس مکش در نقطه ورود هوا، پارامتر شکل منحنی مشخصه رطوبتی، هدایت هیدرولیکی اشباع) و انتقال املاح (پخشیدگی طولی و عرضی املاح) با استفاده از روش حل معکوس تخمین زده شد و مدل مورد واسنجی و صحت‌سنجی قرار گرفت. سپس شاخص‌های آماری از جمله ME، NRMSE،   و CRM برای بررسی دقت واسنجی مدل محاسبه شد. نتایج این شاخص‌ها برای پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در مرحله واسنجی به‌ترتیب عبارتند از 114/0، 001/0، 7/0، 0005/0- و 29/0، 067/0، 87/0، 001/0-. میزان این شاخص‌ها بیانگر دقت مدل در شبیه‌سازی است. هم‌چنین تاًثیر ضخامت آبخوان و میزان تبخیر در حل معکوس برای تیمارهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های آماری محاسبه شده نشان دادند که ضخامت آبخوان و تبخیر در حل معکوس مدل مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Soil Hydraulic and Solute Transport Parameters Using HYDRUS-2D (Case Study: Qazvin Interception Drain)

نویسندگان [English]

 • Mahdiye Latifi 1
 • Masoud Soltani 2
 • Hadi Ramezani Etedali 3
1 M.Sc. Student, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University - Qazvin-Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University - Qazvin-Iran.
3 Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University - Qazvin-Iran.
چکیده [English]

The recent growth in population has led to an increase in food supply requirements which, in turn, has resulted in an increase in groundwater exploitation. In areas where fresh and saline aquifers are adjacent, the overexploitation of fresh groundwater leads to a decrease in fresh ground water level and, as a result hydraulic gradient of saline groundwater towards fresh groundwater increases. Also, a decrease in fresh groundwater level leads to a decrease in the plain discharge. This way, the saline water cannot exit the plain and pressure head rises leading to extra waterlogging and salinization. Interception drain is an effective solution to intercept saline flow and discharge it out of the plain. In effect, the drainage system reduces saline water table level and prevents waterlogging and salinization. Salt marshes of Qazvin plain, located in the south-east of Qazvin, is facing the same problem and saline soil areas in the region have accordingly increased 10000 ha in recent years (Saman Abrah and Kamab Pars engineers, 2010). An interception drain system was thus implemented in the study area in order to reduce the saline water table level and prevent waterlogging and salinization. Following the construction of the drain in the region, 99 observation wells were also drilled around the drain in 9 sections (A-I) such that each row has 11 observation wells so as to monitor the groundwater fluctuation and salinity. At each section, 7 wells were located on the upslope and the remaining 4 wells were on the downslope (Sotoodehnia et al, 2014). However, it takes a lot of money and time to measure water table level and salinity from observation wells continuously. Modelling is indeed a cost-effective way to predict the water table level and salinity in future. HYDRUS is a powerful tool that can be used to simulate and monitor the drain situation reliably, but it should be calibrated for the study area. Calibration of HYDRUS means estimating soil hydraulic and solute transport parameters that can be done with HYDRUS inverse solution ability. Using HYDRUS-2D, Abbasi and Tajik (2007) estimated both soil hydraulic and solute transport parameters in the field scale. They also compared the measured and simulated values of soil moisture and salinity. Though soil moisture was almost overestimated, and salinity was almost underestimated, the results showed that the errors were small and the model was accurately calibrated (Abbasi and Tajik, 2007). The main objective of this study was thus to assess HYDRUS-2D ability for simulating solute transport in a very saline aquifer in the study area, and also to consider saturated and unsaturated regions simultaneously. Moreover, this study employed HYDRUS-2D to simulate salinity transport in the areas where the amounts of salinity was extremely high. According to Latifi et al. (2020), evaporation is an effective factor in groundwater fluctuations.
This study also examines the effect of evaporation and aquifer thickness in an inverse solution. Aquifer thickness and evaporation have an important effect on the inverse solution due to the statistical indexes involved. Thus, some statistical indexes were carried out to assess the accuracy of calibration, and the results showed that the model was calibrated accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensitivity analysis
 • Calibration
 • Validation
 • Aquifer thickness
 • Solute expansion
 • Evaporation
 • Abbasi, F. and Tajik, F., 2007. estimating hydrualic and solute transport parameters by inverse solution in field scale. Journal of Water and Soil Science-quarterly Agriculture and Natural Resources Sciences and Skills, 11(1), pp 111-122 (in Persian).

 

 • Baride, R. and Besharat, S., 2016. Assessing HYDRUS-2D in moisture distribution and root absorption in furrow irrigation. in 1st International Water, Environment and Sustainable Development Conference, Mohaqeq Ardabili University of Ardabil, Ardabil, Iran. (in Persian).

 

 • Ghobadian, R., Farhadi, B., Maleki, R. and Farmani fard M., 2014. Numerical simulation of hydrualic parameters in saturated and unsaturated soil in 2 and 3 dimentional way and comparing with tension disk. Journal of Irrigation Science and Engineering, 47(3), pp133-143 (in Persian).

 

 • Ghorbani, K., LEE, T., Wayayok, A. and Boroomand nasab, S., 2016. Interceptor Drainage Modeling to Manage High Groundwater Table on the Abyek Plain,Iran. Irrigation and Dralnage, 65(1), pp 341–359.

 

5-   Hamidpour, M., Afyoni, M. and Ghorbani, B., 2012. Sensitivity analysis,calibrataion and validation of Eurosem model inorder to predicting runoff in south Karoon basin. Journal of Water and Soil Science, 16(62), pp 49-60 (in Persian). 

 

 • Jafari, M., 2011. simulating Qazvin marshland interception drain in order to control salinity, Thesis, Imam khomeyni international University of Qazvin, Iran. 112 p. (in Persian).

 

 • Jafari, M. and Sotoodehnia, A., 2017. Assess the effect of Qazvin's interception drain on water table level by means of Seep/W.Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(2), pp.237-245 (in Persian).

 

 • Jiang, XW., Wan, L., Wang, XS., Ge, S. and Liu, J., 2009. Effect of exponential decay in hydraulic conductivity with depth on regional groundwater flow. Geophys Research Letters, 36(24), pp 3–6.

 

 • Latifi, M., Soltani, M. and Ramezani Etedali H., 2020. assess the effect of evaporation on water table level and drainage coefficient by means of HYDRUS-2D(case study: Qazvin interception drain). Hydrogeology (in Persian).

 

 • Saman Abrah and Kamab Pars engineers., 2010. Qazvin's marshland drainage studies ,approved report (in Persian).

 

 • Sayad, Gh., Moradzadeh, M. and Moazed, H., Simulation of nitrate leaching in sandy loam by HYSRUS-1D., 2013. Water and Soil Science, 23(1), pp 95-108 [in Persian].

 

 • Šimůnek, J, Sejna, M., and van Genuchten, M., 2011. User Manual. SpringerReference. 322 p.

 

 • Sotoodehnia, A., Jafari, M. and Daneshkar araste, P., 2014. effects of Qazvin interception drain in controlling salinity.Iranian Journal of Soil and Water Research, 45(4), pp 447-452 (in persian).

 

14- Zakerinia, M., Abbasi, F. and Sohrabi mola yousef, T., 2007. Assessing soil's hydrualic conductivity changes by means of inverse solution., Journal of Agricultural Engineering Researches, 8(3), pp 17-30 (in Persian).

دوره 45، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 99-115
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1400
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401