اثربخشی سیستم وتیور در بهبود ویژگیهای بیولوژیکی و هدایت الکتریکی فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

با توجه به شدت گرفتن بحران آب در کشور باید در مدیریت فاضلاب تحولی ایجاد شود، تا بتوان تقاضای آینده آب را تأمین نمود. اما فاضلاب­ها یکى ازمهم­ترین عوامل آلوده کننده زیست محیطى بوده و اگر به کیفیت میکروبی پساب و جنبه­های بهداشتی آن توجه نشود، استفاده مجدد از آن خطر جدی برای بهداشت و سلامت انسان و محیط زیست به همراه دارد. با توجه به عوارض سوء گندزدایی پساب با استفاده از کلر بر انسان و محیط زیست در این پژوهش امکان استفاده از گیاه پالایی برای بهبود ویژگی­های بیولوژیکی آب مورد بررسی قرار گفته است. در همین راستا و با هدف امکان سنجی رشد گیاه وتیور (Vetiver zizanioides L. Nash) در پساب، میزان کاهش EC آب و حذف کلیفرم گوارشی، این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، انجام شد. مخازن تهیه و سپس از دو نوع فاضلاب خام و تصفیه شده به­طور مجزا پر شد و گیاهان به­صورت هیدروپونیک درون آن­ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که روند هوادهی و عدم هوادهی در اکثر تیمارها تأثیر معنی­داری بر پارامترهای اندازه­گیری شده ندارد. همچنین بهترین نوع فاضلاب نیز فاضلاب با غلظت کمتر یا فاضلاب تصفیه شده شناخته شد، چراکه در این فاضلاب اکثر آلاینده­ها و عوامل تأثیرگذار برای مصارف کشاورزی و آبیاری تا حد قابل توجهی حذف شده است. در پارامترهای اندازه­گیری شده مشاهده شد که زمان­ماند هفت روزه با زمان­ماند 14 روزه تفاوت معناداری ندارد، از همین رو بهترین زمان­ماند نیز هفت روزه در نظر گرفته شد. بر طبق انجام آزمایش­، کارآمدی حذف کلیفرم در فاضلاب تصفیه شده و در طی دوره 99 درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Vetiver system in improving biological characteristics and electrical conductivity of wastewater

نویسندگان [English]

 • Jahangir Abedi Koupai 1
 • Mohammad Hossein Hakimian 2
 • Armita Motamedi 3
1 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran,
2 Former M.Sc. Student, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
3 Department of Water engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The increasing population and development of agricultural and industrial activities have put excessive pressure on freshwater resources. As a result, wastewater treatment has received growing attention in recent years. It seems more necessary in arid and semi-arid regions such as Iran, where we face climate change and a lack of rainfall (Mohammadi Moghadam et al., 2015; Nikmanesh et al., 2018). However, wastewater is one of the most critical environmental pollutants. If the microbial quality of the effluent and its hygienic aspects are not taken into account, its reuse poses a severe risk to human health and the environment (Abedi-Koupai et al., 2021). Therefore, the primary purpose of disinfection effluent from municipal wastewater treatment plants is to reduce the concentration of water-borne pathogens to less than the amount of infectious. Disinfection is done by physical and chemical methods. In most parts of the world, chlorine is the premier option for disinfecting effluents. That said, the adverse effects of chlorine effluent disinfection on humans and the environment have led to the possibility of using phytoremediation to improve the biological properties of water (Keddy, 2010). The Vetiver (VS) system for wastewater treatment is an innovative phytoremediation technology that has fantastic potential. This plant can grow in saline environments (Sanicola et al., 2019). Moreover, it can significantly improve the water quality parameters (Abedi-Koupai et al., 2021). Therefore, this study aims to investigate the possibility of using Vetiver in urban wastewater hydroponically to evaluate its efficiency in removing and refining pathogens, especially gastrointestinal coliforms. Our purpose is to use the treated water in the agriculture sector for irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydroponic cultivation
 • Phytoremediation
 • Removal of pollutants
 • Vetiver Grass
Abedi-Koupai, J., Ghods-Motahari, A. and Najafi, N., 2018. The potential of vetiver grass to reduce salinity. In the 2nd  Iranian Congress of Water and Wastewater Science and Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (In Persian)
 
2- Abedi Koupai, J., Hakimian, M. H., Motamedi, A. and Ghods Motahari, A., 2021. Performance of Vetiver system in complementary municipal wastewater treatment. Water and Irrigation Management, 11(2), pp.275-290. (In Persian)
 
3- Abinaya, S., Saraswathi, R., Rajamohan, S. and Mohammed, S., 2018. Phyto-remediation of total dissolved solids (TDS) by Eichhornia Crassipes, Pistia Stratiotes and Chrysopogon Zizanioides from second stage RO-Brine solution. Research Journal of Chemistry and Environment, 22(5), pp.36-41.
 
4- Akbarzadeh, A., Vakhshouri, M., Jamshidi, S. and Khalesidoost, M., 2015. Evaluation of the Performance of Vetiveria zizanioides in Removing Nutrients from Wastewater. Journal of Water and Wastewater, 57(1), pp.57-67. (In Persian)
 
5- Alizade, A., 2011. Soil, Water, Plant Relationship. Imamreza. (In Persian)
 
6- Avelar, F. F., De Matos, A. T., De Matos, M. P. and Borges, A. C., 2014. Coliform bacteria removal from sewage in constructed wetlands planted with Mentha aquatica. Environmental Technology, 35(16), pp.2095-2103.
7- Darajeh, N., Truong, P., Rezania, S., Alizadeh, H. and Leung, D., 2019. Effectiveness of Vetiver grass versus other plants for phytoremediation of contaminated water. Journal of Environmental Treatment Techniques, 7(3), pp.485-500.
 
8- Darajeh, N., Idris, A., Masoumi, H. R. F., Nourani, A., Truong, P. and Sairi, N. A., 2016. Modeling BOD and COD removal from Palm Oil Mill Secondary Effluent in floating wetland by Chrysopogon zizanioides (L.) using response surface methodology. Journal of Environmental Management, 181(1), pp.343-352.
 
9- Davamani, V., Parameshwari, C. I., Arulmani, S., John, J. E. and Poornima, R., 2021. Hydroponic phytoremediation of paperboard mill wastewater by using vetiver (Chrysopogon zizanioides). Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(4), pp.105528.
 
10- Dhawan, S. S., Gupta, P. and Lal, R. K., 2021. Cultivation and Breeding of Commercial Perfumery Grass Vetiver. In: Medicinal Plants. (Eds.). Springer. pp. 415-433.
 
11- Ghosh, T., Biswas, M. K., Maity, D. and Dutta, P., 2020. Study of Antibacterial Activity of Chrysopogon zizanioids (vetiver) and its Anti-venom Potential Aspect. Research Journal of Agricultural Sciences, 11(4), pp.889-894.
 
12- Girija, N., Pillai, S. and Koshy, M. 2011. Potential of vetiver for phytoremediation of waste in retting area. The Ecoscan. 1: 267-273.
 
13- Hanh, H. Q., My, V. T., Ton, V. D., Van Thang, N., Van, N. T. B. and Tuong, N. D., 2017. Removal efficiency of pollutants from biodigester effluent by an integrated physical and biological treatment plant. In The International Conference of Animal Production in Southeast Asia: Current status and Future, Hanoi, Vietnam.
 
14- Islam, M. A., Islam, M. S., Chowdhury, M. E. and Badhon, F. F. 2021. Influence of vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) on infiltration and erosion control of hill slopes under simulated extreme rainfall condition in Bangladesh. Arabian Journal of Geosciences. 14: 1-14.
 
15- Keddy, P. A., 2010. Wetland ecology: principles and conservation. Cambridge university press.
 
16- Malavika, J. and Shobana, C., 2021. Fabrication of potable and eco-friendly solar disinfection (sodis) unit and its performance analysis. Kongunadu Research Journal, 8(1), pp.41-50.
 
17- Malnoy, M. and Maffei, M. E., 2015. Chemical diversity of microbial volatiles and their potential for plant growth and productivity. Frontiers in Plant Science, 6, pp.151-174.
 
18- Mayo, A. W., 2004. Kinetics of bacterial mortality in granular bed wetlands. Physics and Chemistry of the Earth, 29(15), pp.1259-1264.
 
19- Mohammadi Moghadam, F., Mahdavi, M., Ebrahimi, A., Tashauoei, H. R. and Mahvi, A. H., 2015. Feasibility study of wastewater reuse for irrigation in Isfahan, Iran. In 5th International Conference of Sustainable Development & Urban Construction, Danesh Pajoohan Institute, Isfahan, Iran. (In Persian)
 
20- Nikmanesh, M. S., Eslami, H., Momtaz, S. M., Biabani, R., Mohammadi, A., Shiravand, B. and Mahmoudabadi, T. Z., 2018. Performance evaluation of the extended aeration activated sludge system in the removal of physicochemical and microbial parameters of municipal wastewater: case study of Nowshahr. Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 3(2), pp.509-5017. (In Persian)
 
21- Peñuelas, J., Asensio, D., Tholl, D., Wenke, K., Rosenkranz, M., Piechulla, B. and Schnitzler, J. P., 2014. Biogenic volatile emissions from the soil. Plant, Cell & Environment, 37(8), pp.1866-1891.
 
22- Sanicola, O., Lucke, T., Stewart, M., Tondera, K. and Walker, C., 2019. Root and shoot biomass growth of constructed floating wetlands plants in saline environments. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(2), pp.275-285.
23- Sijimol, Mr., Mansa, M. and Joseph, S. 2021. Analysis of potential of Napier grass, Vetiver and Equisetum plants for the treatment of domestic greywater using box-type constructed wetlands. Water Science and Technology, 84(10), pp.2913-2922.
 
24- Su, J., Qiu, Y., Yang, X., Li, S. and Hu, Z., 2021. Dose–effect relationship of water salinity levels on osmotic regulators, nutrient uptake, and growth of transplanting vetiver. Plants, 10(3), pp.562-573.
 
25- Wei, Z., Van Le, Q., Peng, W., Yang, Y., Yang, H., Gu, H., Lam, S.S. and Sonne, C., 2021. A review on phytoremediation of contaminants in air, water and soil. Journal of hazardous materials403, p.123658.
 
26- Worku, A., Tefera, N., Kloos, H. and Benor, S., 2018. Bioremediation of brewery wastewater using hydroponics planted with vetiver grass in Addis Ababa, Ethiopia. Bioresources and Bioprocessing, 39(5), pp.1-12.
 
27- Xinjie, W., Xin, N., Qilu, C., Ligen, X., Yuhua, Z. and Qifa, Z., 2019. Vetiver and Dictyosphaerium sp. co-culture for the removal of nutrients and ecological inactivation of pathogens in swine wastewater. Journal of Advanced Research, 20, pp.71-78.
دوره 45، شماره 4
اسفند 1401
صفحه 87-100
 • تاریخ دریافت: 06 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1401