پهنه‌بندی پارامترهای اساسی طراحی سامانه‌های آبیاری بارانی مبتنی بر نتایج آزمایش های آب و خاک با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت‌های شهرستان اسلام‌آباد غرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

حداکثر دبی آبپاش، حداکثر دور آبیاری و نیاز آبشویی از عوامل پایه­ای طراحی سامانه­های آبیاری بارانی هستند که بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاک تعیین می­گردند. هدف از این مطالعه تهیه نقشه‌ مکانی پارامترهای مذکور در دشت‌های شهرستان اسلام‌آباد غرب واقع در استان کرمانشاه است. در این مطالعه از نتایج آزمایش‌های آب و خاک 261 طرح­ آبیاری‌ بارانی که منبع تأمین آب آن­ها چاه کشاورزی بوده است استفاده شد. نقشه­های مربوط به خصوصیات آب و خاک و همچنین پارامترهای پایه­ای محاسبه‌شده با روش­های درون‌یابی کریجینگ و وزن‌دهی عکس فاصله (IDW) برای شبکه­های 100 متری تهیه گردید. نتایج پهنه­بندی شوری آب زیرزمینی بر اساس روش­های میان­یابی کریجینگ و IDW به­ترتیب بیانگر این بود که 100 و 97 درصد آب زیرزمینی منطقه دارای هدایت الکتریکی کمتر از 700 میکرو زیمنس بر سانتی­متر هست. نفوذپذیری نهایی خاک در مناطق غربی شهرستان که خاک آن دارای درصد رس بیشتری بود، کمتر از سایر مناطق بود. کمترین مقدار برای حداکثر دبی آبپاش در شبکه 20*20 متری در روش­های کریجینگ و IDW به­ترتیب 95/0 و 57/0 لیتر در ثانیه محاسبه گردید. نتایج بیانگر این است که ازنظر کیفیت آب محدودیتی برای استفاده از آب­های زیرزمینی منطقه برای آبیاری وجود ندارد. با توجه به اینکه کسر آبشویی کمتر از ده درصد محاسبه شد نیازی به در نظر گرفتن کسر آبشویی در محاسبات آبیاری نیست. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و نقشه­های تهیه‌شده می­توان بدون انجام آزمایش‌های آب و خاک جدید، نسبت به طراحی سامانه­های آبیاری بارانی در دشت­های مورد مطالعه اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning of Basic Design Parameters of Pressurized Irrigation Systems Based on the Results of Soil and Water Tests Using Geostatistics (Case Study: Plains of Islamabad-Gharb)

نویسندگان [English]

 • Siamak Arshadi 1
 • Bahman Farhadi Bansouleh 2
 • Farhang Sargordi 2
 • Shahrokh Fatehi 3
1 Former MSc Student, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Research Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Maximum sprinkler flow rate, maximum irrigation interval, and leaching requirement are the primary factors in designing sprinkler irrigation systems, which are determined based on the physical and chemical properties of water and soil. This study aimed to prepare the spatial maps of the mentioned parameters in the plains of Islamabad-Gharb district, Kermanshah province. In previous studies, kriging and IDW methods have been found to be suitable for zoning the physical and chemical properties of groundwater and soil. Asadzadeh et al. (2019) investigated the spatial changes of groundwater quality indicators in Ardabil plain by kriging method to investigate the water situation in this area for irrigation systems. Yonesi et al. (2020) also zoned some critical water quality parameters (such as nitrate) of the Najafabad aquifer using the kriging method. Kumar and Sangeetha (2020) used the IDW method to classify groundwater quality in the study area and classify it according to drinking and agricultural uses. Karami and Basirat (2015) evaluated the spatial variations of some surface soil characteristics of Arsanjan plain by kriging and IDW methods. on the other hand, a specific method can not be considered the best method for intermediation and zoning of these parameters. In this study, both methods were used for mediation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geostatistics
 • GIS
 • Interpolation
 • Pressurized Irrigation
 • Water Quality
 • Abbasi, Z., Azimzadeh, H., Talebi, A. and Sotoudeh, A., 2019. Evaluating Quality of Ajabshir groundwater resources based on groundwater quality indicator (GQI) and geographical information system. Journal of Water and Soil Science, 22(4), pp.99-108. (in Persian)

 

 • Asadzadeh, F., Pirkharrati, H. and Sheikhi Almanabad, Z., 2019. Assessment of spatial distribution some ground water quality indexes in Adrabil plain for irrigation uses. Journal of Water and Soil Conservation, 9(1), pp.107-121. (in Persian).

 

 • Alizadeh, A., 2009. Modern land drainage: Planning, design and management of agricultural drainage systems. Imam Reza International University Press. (Translated in Persian)
 • Bahrami, E., Mohammadrezapour, O., Safavi Gerdini, M., Mohamadi Sedigh, M. and Salarijazi, M., 2019. Geostatistical assessment of spatial and temporal variations of ground water quality parameters in Qorveh and Dehgolan south plain. Journal of Irrigation and Water Engineering, 9(33), pp.167-182. (in Persian)

 

 • Boufekane, A. and Saighi, O., 2019. Assessing groundwater quality for irrigation using geostatistical method – case of Wadi Nil plain (North-East Algeria). Groundwater for Sustainable Development, 8, pp.179-186.

 

 • Fang,Y,. Zheng, , Zheng, X., Peng, H,. Wang, H,. Xin, J. and Zhang, B., 2020. Assessment of the hydrodynamics role for groundwater quality using an integration of GIS, water quality index and multivariate statistical techniques. Journal of Environmental Management, 273, 111185.

 

 • Ghandali, M., Shayesteh, K. and Sadi Mesgari, M., 2019. Groundwater quality zoning for agricultural and drinking usage using water quality index and geostatistics techniques in Semnan watershed. Journal of Water and Soil Science, 23(1), pp.187-198. (in Persian)

 

 • Karami, A. and Basirat, S., 2015. Geostatistical assessment of spatial variability of some surface soil properties in Arsenjan plain. Iranian journal of Soil Research, 29(1), pp.59-69. (in Persian)

 

 • Karimi, A., Moghani, N., Mohammadi, J. and Naderi, M., 2019. Investigation of some soil physical quality properties in different land uses in bardeh catchment, Shahrekord (Chaharmahal and Bakhtiari province). Journal of Water and Soil Conservation, 25(5), pp.249-263. (in Persian)

 

 • Kashi, Zenouzi, L., Yazdani, M., Khosroshahi, M. and Rahimi, M., 2019. Assessment changes of some parameters of groundwater quality in the Marand country watershed - East Azarbayejan. Journal of Water and Soil, 32(6), pp.1081-1095. (in Persian)

 

 

 • Kumar, S. and Sangeetha, B., 2020. Assessment of ground water quality in Madurai city by using geospatial techniques. Groundwater for Sustainable Development, 10, 100297

 

 • Mousavi, A., Solaimani, K., Shokrian, F. and Roshuni, S.H., 2020. Investigation of spatio-temporal variation in groundwater resource quality using geo-statistical methods (case study: Lordegan plain, Chaharmahal and Bakhteyari province). Journal of Irrigation and Water Engineering, 10(39), pp.262-276. (in Persian)

 

 • Roshani, A., 2015. Design of sprinkler irrigation systems (classic - wheellmove). Tehran: Agricultural Education and Extension Press. (in Persian).

 

 

 • Safari, F., Shahbazi, A. and Ketabchi, H., 2020. Quality analysis and nitrate map of groundwater resources in Alborz province (Hashtgerd plain). Journal of Water and Soil Conservation, 26(5), pp.113-130. (in Persian)

 

 • Solgi, E. and Nasiri, M., 2019. Zoning of some drinking water quality parameters using GIS (case study: Malayer city). Journal of Irrigation and Water Engineering, 93(6), pp.177-190. (in Persian)

 

 • Yonesi, H., Torabipoudeh, H., Shahinejad, B., Arshia, A. and Mirzapour, H., 2020. Groundwater quality trend analysis and zoning using TFPW-MK and GIS (case study: Najaf Abad aquifer). Journal of Water and Soil Conservation, 9(3), pp.143-156. (in Persian)

 

19- Zaiming, Z., Guanghui, Z., Mingjiang, Y. and Jinzhe, W., 2012. Spatial variability of the shallow groundwater level and its chemistry characteristics in the low plain around the Bohai Sea, North China. Environmental Monitoring and Assessment, 184(6), pp. 3697-3710.