بررسی اجزاء ردپای آب برای محصولات غالب در دشت دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انجمن صنفی ابیاری تحت فشار استان خوزستان

2 استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

منابع آب هر کشور در چهار بخش صنعت ،کشاورزی، شرب و محیط زیست مصرف می‌شود. باتوجه به این‌که عمده مصرف منابع آب در کشور در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد لذا ارزیابی مقدار آب واقعی مورد استفاده محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. برآورد میزان آب واقعی محصولات کشاورزی از طرق شاخص‌های متفاوتی صورت می‌گیرد و لازم است شاخص-های موثرتری در تخصیص بهینه منابع آب در نظر گرفته شوند که ازجمله موثرترین آن‌ها می‌تواند شاخص ردپای آب باشد. در این تحقیق برای ارزیابی وضعیت محصولات کشاورزی از نظر آب مصرفی از دیدگاه شاخص ردپای آب (WF) برای عمده محصولات غالب کشت شده در دشت دزفول استفاده گردید. در این مطالعه مشخص گردید از 97/31 میلیون مترمکعب آب که در طول سال برای کشت محصولات انتخابی مصرف می‌شود 2/46درصد مربوط به جزء آبی، 2/50 درصد مربوط به جزء سبز و 67/3 درصد مربوط به جزء خاکستری است. در خصوص جزء خاکستری که معادل 17/1 میلیون متر مکعب در سال می‌باشد می‌توان گفت که اگرچه این مقدار آب به چرخه آبی منطقه برمی‌گردد لیکن کاهش کیفیت آب مساله بسیار مهمی است که باید در برنامه-ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرد. با وجود تولید 17/1 میلیون مترمکعب آب خاکستری، بررسی پایداری محیط زیستی منطقه از لحاظ سطح آلودگی نشان داد که منطقه مورد بررسی با توجه به شاخص WPL (پایداری ردپای آب خاکستری با استفاده از سطح آلودگی آب) در سطح پایداری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation Of Water Footprint Components For Dominant Crops In Dezful Plain

نویسندگان [English]

  • zeinab naderi 1
  • alimohamad akhondali 2
2 Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Each country's water resources are consumed in four sectors: industry, agriculture, drinking and environment.Estimation of real water content of agricultural products is done through different indicators and it is necessary to consider more effective indicators in the optimal allocation of water resources, one of the most effective of which can be the water footprint index. In this study, to evaluate the status of agricultural products in terms of water consumption from the perspective of water footprint index (WF) for the main dominant crops grown in the Dezful plain was used. In this study, it was found that out of 31.97 million cubic meters of water used during the year to cultivate selected crops, 46.2% is related to the water component, 50.2% is related to the green component and 3.67% is related to the gray component. . Regarding the gray component, which is equivalent to 1.17 million cubic meters per year, it can be said that although this amount of water returns to the water cycle of the region, but reducing water quality is a very important issue that should be addressed in macro-planning. Considered. Despite the production of 1.17 million cubic meters of gray water, the study of environmental sustainability of the region in terms of pollution level showed that the study area is at a stable level according to the WPL index (stability of gray water footprint using water pollution level).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution level
  • Sustainability Assessment
  • Green Waterfootprint

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 14 دی 1399