بررسی حجم آب کاربردی، بهره‌‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انجیر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،همدان، ایران

2 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

5 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

6 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

7 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

8 دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‌آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.

چکیده

انجیر به‌دلیل ارزش غذایی، عملکرد و ارزش اقتصادی بالا و مقاومت به شرایط نامناسب اقلیمی از محصولات عمده باغی کشور است. در رابطه با حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب این محصول در کشور، مطالعه جامعی صورت نگرفته است. لذا این پژوهش، با هدف تعیین حجم آب آبیاری و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب انجیر، تحت مدیریت بهره‌برداران در قطب‌های تولید این محصول اجرا شد. بدین‌منظور تعداد 100 باغ در استان‌های لرستان، کرمانشاه، فارس، کرمان و خوزستان در طول فصل زراعی 1399-1398 مورد ارزیابی قرار گرفتند. حجم آب آبیاری در مناطق مورد مطالعه از 7706 تا 13471 مترمکعب بر هکتار متغیر و میانگین آن 10428 مترمکعب بر هکتار شد. روش آبیاری قطره‌ای نسبت به روش آبیاری سطحی به میزان 6/23 درصد حجم آب کاربردی را کاهش داده است. بهره‌وری آب در مناطق تولید انجیر از 3/0 تا 58/1 کیلوگرم بر مترمکعب متغیر و متوسط آن 16/1 کیلوگرم بر مترمکعب بود. میزان بهره‌وری آب در روش آبیاری قطره‌ای و سطحی به‌ترتیب 58/1 و 99/0 کیلوگرم بر مترمکعب تعیین شد. میانگین بهره‌وری خالص و ناخالص اقتصادی آب در مناطق مورد مطالعه به‌ترتیب 9/50 و 2/111 هزار ریال به ازای هر مترمکعب آب بود. میانگین نیاز خالص آبیاری در مناطق مورد مطالعه به‌روش پنمن مانتیث و سند ملی به‌ترتیب 749 و 696 میلی‌متر تعیین شد. استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای بجای سامانه آبیاری سطحی که باعث کاهش 6/23 درصدی در آب مصرفی و افزایش 60 درصدی در بهره وری آب می شود، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of applied water, physical and economic productivity of water in fig orchards

نویسندگان [English]

 • Ali Ghadami Firouzabadi 1
 • Fariborz Abbasi 2
 • Mehdi Jovzi 3
 • Behroz Aboulpour 4
 • Nader koohi 5
 • Amir Eslami 6
 • Peyman Varjavand 7
 • Abolfazl Naseri 8
1 Associate Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Agricultural Engineering Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
2 Agricultural Engineering Research Institue, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Soil and Water Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz. Iran
5 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Agricultural Engineering Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kerman, Iran
6 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran
7 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Ahvaz Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
8 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Department, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Figs are one of the main horticultural products in Iran due to their high nutritional value, high yield and economic value, and resistance to adverse climatic conditions. this study was conducted with the aim of determining the volume of irrigation water and physical and economic productivity of fig water. To measure the amount of applied irrigation water in fig orchards, 100 orchards in Fars, Lorestan, Khuzestan, Kerman and Kermanshah provinces were selected as hubs of this product in 2019-2020 . The applied irrigation water varied from 7706 to 13471 m3/ha and its average weight was 10428 m3/ha. Drip irrigation method has reduced the volume of applied water by 23.6% compared to surface irrigation method. The range of water productivity in the studied province was from 0.3 to 1.58 and its average was 1.16 kg/m3. The average of water productivity in drip and surface irrigation methods was 1.58 and 0.99 kg/m3, respectively. Drip irrigation compared to surface irrigation system increased crop yield by 11.9% and water productivity by 60%. The net and gross economical water productivity was 50.9 and 111.20 thousand Rials/m3, respectively. The average net irrigation water requirement in the study areas estimated by the Penman-Monteith method as well as the national water document were 749 and 696 mm, respectively. It is recommended to use the drip irrigation system instead of the surface irrigation system, which causes a 23.6% reduction in water consumption and a 60% increase in water efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Penman-Monteith
 • Economic Analysis
 • Water Requierement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 مهر 1401