تحلیل هم‌واژگانی مقالات حوزه علوم آب در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وب آو ساینس طی سال های 2011 تا 2021

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور قم

3 استادیار،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

10.22055/jise.2024.45625.2111

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل هم‌واژگانی مقالات حوزه علوم آب در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وب آو ساینس طی سال های 2011 تا 2021 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های تحلیل هم رخدادی واژگان، و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شد و به تحلیل کلیدواژه‌ها و شناسایی موضوعات پرکاربرد حوزه آب پرداخت. جامعه پژوهش شامل 32849 مقاله موجود در پایگاه‌های اسکوپوس و وب آو ساینس در حوزه آب در طی سال‌های2010 تا 2021 است. از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل و آماده‌سازی داده‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس، یو سی آی نت، اکسل، و پریمپ استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بیش از 80 درصد از کلیدواژه‌های تخصیصی به مقالات حوزه آب کلمات مرکب دوکلمه‌ای یا سه‌کلمه‌ای هستند. نتایج : در نهایت میانگین تعداد کلمات کلیدواژه‌های مؤلف در هر دو پایگاه 2.58، میانگین تعداد کلمات کلیدواژه‌های نمایه شده در هر دو پایگاه 2013 و میانگین کل کلیدواژه‌های مؤلف و نمایه شده در هر دو پایگاه برابر با 36/2 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synonym analysis of water science articles in Scopus and Web of Science databases during the years 2011 to 2021.

نویسندگان [English]

 • saeid Ghafari 1
 • Neda Yazdani Khouzani 2
 • Masood Bakhtiari 3
1 Associate Professor of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Master's degree in Information Science and Epistemology from Payam Noor University of Qom
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the synonyms of water science articles in Scopus and Web of Science databases during the years 2011 to 2021. The current research is of an applied type and was carried out using the methods of word co-occurrence analysis and social network analysis, and analyzed keywords and identified frequently used topics in the water field. The research community includes 32,849 articles available in Scopus and Web of Science databases in the field of water during the years 2010 to 2021. The census method was used and the whole community was analyzed. SPSS, UCINET, Excel, and PRIMP software were used for data analysis and preparation. The findings showed that more than 80% of the keywords assigned to water articles are two-word or three-word compound words. Results: Finally, the average number of author keywords in both databases is 2.58, the average number of indexed keywords in both databases is 2013, and the total average of author and indexed keywords in both databases is 2.36.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thesaurus
 • Watershed
 • Scopus Outpost
 • Oceania Web Database

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1402
 • تاریخ انتشار: 07 اسفند 1402