نویسنده = معصومه فراستی
تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-19

معصومه فراستی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد


حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 11-20

معصومه فراستی؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ نعمت جعفرزاده


برآورد مکانی نسبت جذب سدیم (SAR) و میزان کلر آب زیرزمینی منطقه بوکان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 11-20

عزیزالله ایزدی؛ مهدی دلقندی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ معصومه فراستی