نویسنده = سیدحبیب موسوی جهرمی
بررسی اثر افزایش طول بال آبشکن L شکل بر آبشستگی اطراف آن در قوس 90 درجه

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 53-61

ایمان دیوسالار؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


مقایسه تلفات انرژی در پرتاب کننده‌های جامی دایره‌ای و مثلثی شکل

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 133-142

منا امیدواری نیا؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 89-99

علیرضا حسینی؛ محمود شفاعی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان غلیظ بر روی سطوح زبر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 101-109

مهدی کاهه؛ مهدی قمشی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی