نویسنده = فرشاد احمدی
Spatiotemporal Investigation of Maroon dam effects on water quality by multivariate statistical Analysis

دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-116

10.22055/jise.2023.44439.2088

Parvaneh Tishehzan؛ Sanaz Ebrahimi Varzaneh؛ Shakoor Tafi؛ Farshad Ahmadi


مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی سری‌زمانی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-105

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی