نویسنده = مهدی قمشی
بررسی آزمایشگاهی اثر شیب و زبری کف بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 21-31

مهدی دریایی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


بررسی آزمایشگاهی تاًثیر زبری‌های مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 95-105

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مقایسه‌ عملکرد طوقه‌های مستطیلی متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی تکیه‌گاه پل

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-12

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی ‎مشخصات ‎‎پرش‎هیدرولیکی‎ در ‎حوضچه‎آرامش ‎واگرای ‎ناگهانی ‎با‎ بستر‎زبر

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 83-93

کبری نیسی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی؛ سیدمحمود کاشفی پور