نویسنده = فریدون رادمنش
بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 197-212

10.22055/jise.2018.17897.1299

آناهیتا ابلاغیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی


اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-19

10.22055/jise.2015.11345

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش؛ نرگس ظهرابی


شبیه‌سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره‌برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-47

10.22055/jise.2015.11347

آرش آذری؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش؛ علی حقیقی