نویسنده = نیازعلی ابراهیمی پاک
بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 103-116

10.22055/jise.2019.26934.1788

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا خالدیان


واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل آکواکراپ در مدیریت مقدار و زمان اعمال کم‌آبیاری در گندم

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 31-44

10.22055/jise.2018.13451

قهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ یعقوب زراعت کیش