نویسنده = مهدی قمشی
بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-24

10.22055/jise.2017.12642

مهدی زینی وند؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 193-200

10.22055/jise.2016.12507

مهوش منصوری هفشجانی؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ جواد احدیان