کلیدواژه‌ها = Modflow
استفاده‌ی تلفیقی از مدل‌های ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدل‌های آب زیرزمینی

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 57-70

10.22055/jise.2018.22820.1629

سید یحیی میرزایی ارجنکی؛ رقیه امیری؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری


شبیه‌سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره‌برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-47

10.22055/jise.2015.11347

آرش آذری؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش؛ علی حقیقی


پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی 1387 تا 1437 با استفاده از مدل عددی MODFLOW

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 41-50

احمد فاتحی مرج؛ مجید طائی سمیرمی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ سید خلّاق میرنیا