کلیدواژه‌ها = آبیاری قطره ای
تأثیر ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر نیاز آبیاری و شاخص های گیاهی چمن در آبیاری قطره ای زیر سطحی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 155-165

10.22055/jise.2017.12674

فروغ فاضل؛ مهدی قیصری؛ مرضیه محمدیان؛ نعمت اله اعتمادی


اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-217

10.22055/jise.2017.12678

یاسر یکانی مطلق؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ حسین رضایی


بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای

دوره 38، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-39

10.22055/jise.2015.11151

علیرضا هوشمندزاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ ناصر عالم زاده انصاری


کاربرد «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» در انتخاب سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: دشت دهگلان کردستان)

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 95-105

محمدمهدی قره داغی؛ عیسی معروف پور؛ خالد بابایی؛ مریم پاشازاده


بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده ی فشار موجود در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 16-30

10.22055/jise.2009.13393

معصومه فراستی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومند نسب