کلیدواژه‌ها = کشاورزی
ارزیابی تشکیل بازارهای آب بین منطقه‌ای در دشت ترشیز

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 45-60

10.22055/jise.2019.27829.1815

حسین بدیع برزین؛ سید مهدی حسینی؛ محمود هاشمی تبار