کلیدواژه‌ها = فلوم دوار
بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 105-113

محمود اسکینی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی ناوچی؛ محمد بزاز


بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دایره‌ای

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-37

میلاد خواستاربروجنی؛ حسین صمدی بروجنی