کلیدواژه‌ها = تخلخل
بررسی تأثیر کاربرد درصد های مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاک‌های رسی و ماسه‌ای تحت سه تراکم مختلف

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-28

10.22055/jise.2018.24885.1738

پوریا تقوایی؛ سید فرهاد موسوی؛ علی شاهنظری؛ حجت کرمی؛ عیسی شوش پاشا


بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 101-113

10.22055/jise.2016.12115

مرضیه شکوهی فر؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدالرحیم هوشمند