نویسنده = جهانگیر عابدی کوپایی
تخمین تبخیر و تعرق از پروفیل خاک در حضور مالچ های چوبی، سنگی و تراشه های لاستیکی به روش سطح شار صفر

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 119-131

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدفرهاد موسوی؛ مهسا رحمانی


بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 23-30

جهانگیر عابدی کوپائی؛ سیدسعید اسلامیان؛ معظم خالقی


تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-19

معصومه فراستی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد


حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 11-20

معصومه فراستی؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ نعمت جعفرزاده