نویسنده = سعید برومندنسب
بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره‌ای و مدیریت آبیاری

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 25-32

10.22055/jise.2016.11790

علی حیدر نصرالهی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب


بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه‌ای (قرقره‌ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 47-61

10.22055/jise.2016.11792

محمد مهدی دوست محمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب