کلیدواژه‌ها = تنش شوری
بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-52

10.22055/jise.2018.25067.1745

سعید زندی؛ امیر سلطانی محمدی؛ منا گلابی؛ بهرام اندرزیان


مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 137-154

10.22055/jise.2016.11801

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی


بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 81-88

مجتبی رضایی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مسعود کاوسی؛ محسن زواره