کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-127

10.22055/jise.2017.22168.1589

امید میرزایی؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور


مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکیIHACRES و GR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبخیز دره تخت

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 147-158

10.22055/jise.2017.13169

فاطمه زندی دره غریبی؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ ملیحه مزین؛ نسیم آرمان


شبیه سازی رطوبت خاک با مدل HYDRUS-1D در شرایط کشت گندم

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-92

علی عصاره؛ زهرا درخشان نژاد؛ امیر سلطانی محمدی؛ محی الدین گوشه