کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
بررسی علل بروز آب شستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارایه راه کار مناسب برای کنترل آن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-14

10.22055/jise.2017.22138.1587

مهدیه وحیدی الوار؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ نسیم آرمان


بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 73-84

10.22055/jise.2016.12344

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان


شبیه‌سازی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و ژئومتری بر نقطة غوطه‌وری در جریان‌های غلیظ

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

حسن گلیج؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ حامد ارجمندی


مقایسه تلفات انرژی در پرتاب کننده‌های جامی دایره‌ای و مثلثی شکل

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 133-142

منا امیدواری نیا؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 11-20

حسن حسینی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ زهرا اولین چهارسوقی؛ صادق دهدار بهبهانی


بررسی تأثیر شیب بر تعداد بهینه پلکان‌ها در سرریزهای پلکانی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 127-140

10.22055/jise.2010.13484

سیاوش حیدری ارجلو؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ آرش ادیب