کلیدواژه‌ها = یکنواختی توزیع
بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه‌ای (قرقره‌ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 47-61

10.22055/jise.2016.11792

محمد مهدی دوست محمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


تأثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه‌ای

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 1-9

محمدرضا نوری امام زاده ئی؛ وحید بخشی؛ سیدحسن طباطبایی