نویسنده = Babak Lashkar-Ara
ارزیابی خصوصیات سطح ریزش بحرانی در آبگیر قائم منشعب از مخزن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 73-88

10.22055/jise.2018.23695.1690

بهزاد عظیمی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی؛ محمد ذاکر مشفق


بررسی الگوی جریان در راه ماهی با دیواره‌ی آرام کننده از نوع دنیل

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-196

10.22055/jise.2019.23693.1689

زهرا محمودیان؛ سامان بهاروند؛ بابک لشکرآرا


کنترل نشتِ کانال با ترکیب خاک-کربنات دوسود و ملاس

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 189-200

10.22055/jise.2017.20418.1469

صابر کریمی طاغونی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی


تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی منشعب از مخزن با استفاده از روش‌های هوشمند و آماری

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 171-184

10.22055/jise.2017.21526.1547

یاسر شیخی؛ بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهسا والی پور


ارزیابی سرعت سقوط رسوبات چسبنده در مخزن سد کرخه

دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 211-224

10.22055/jise.2018.22358.1601

مهناز شادروان؛ بابک لشکرآرا؛ حسام سید کابلی


بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 85-97

10.22055/jise.2017.22716.1619

اکبر ارمغانی؛ بابک لشکرآرا؛ علی محمد آخوند علی


تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه‌های با بستر شنی به روش پردازش تصویر

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 125-139

10.22055/jise.2017.13333

میلاد پایسته؛ بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم


روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-85

10.22055/jise.2017.22753.1624

اکبر ارمغانی؛ بابک لشکرآرا؛ علی محمد آخوند علی


اندرکنش پارامتر فرسایش و الگوی آبشستگی در حوضچه استغراق

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 181-193

10.22055/jise.2015.14376

بابک لشکرآرا؛ ایراندخت دهقانی؛ محمد ذاکرمشفق


تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 77-91

10.22055/jise.2009.13397

آرش جاعل؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ بابک لشکرآرا