نویسنده = عبدالمجید لیاقت
تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 133-144

10.22055/jise.2018.13751

مهرناز امینی؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت


اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

دوره 34، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 15-23

10.22055/jise.2011.13276

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی