کلیدواژه‌ها = Discharge Coefficient
بررسی آزمایشگاهی کاربرد سرریزهای کلید پیانو در خروجی سازه زلال ساز

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 145-156

10.22055/jise.2022.39789.2012

یوسف گاطع زاده؛ محمد حسین پور محمدی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ احسان دریکوند؛ حسین قربانی زاده خرازی


The Study of Hydraulic Properties of Quarter-Circular Crested Stepped Spillway

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 23-32

10.22055/jise.2021.36214.1939

Abbas Parsaie؛ AmirHamzeh Haghiabi؛ Mojtaba Saneie؛ Hasan Torabi


تأثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 99-107

10.22055/jise.2017.13309

مجید رحیم پور؛ محمد پشته شیرانی؛ محمد مهدی احمدی


بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 141-156

10.22055/jise.2010.13485

ساناز پور اسکندر؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده