کلیدواژه‌ها = کریجینگ
مقایسه فرایندهای مختلف پهنه بندی تبخیرتعرق مرجع در ایران

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 17-31

10.22055/jise.2017.20116.1439

الهام نادریان فر؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب؛ پریسا کهخامقدم


الگوهای تغییرات مکانی و پهنه‌بندی زمین آماری نیترات و فسفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 103-112

الهام فتحی هفچشانی؛ حبیب اله بیگی هرچگانی