کلیدواژه‌ها = Groundwater
تعداد مقالات: 8
1. Modification of DRASTIC Model with Two Different Methods for Assessing Groundwater Vulnerability in Ardabil Plain

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 129-146

10.22055/jise.2021.36627.1963

Javanshir Azizi Mobaser؛ Ali Rasoulzade؛ Armin Abedi


2. مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیش‌بینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 131-143

10.22055/jise.2018.23275.1652

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


3. ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-97

10.22055/jise.2017.13331

محسن فراهی؛ حسین جهانتیغ؛ حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ ابوطالب هزار جریبی


6. مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی با مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 71-82

امیر پورحقی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ سیدیحیی میرزایی


7. تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-56

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ حیدر زارعی


8. برآورد مکانی نسبت جذب سدیم (SAR) و میزان کلر آب زیرزمینی منطقه بوکان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 11-20

عزیزالله ایزدی؛ مهدی دلقندی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ معصومه فراستی