کلیدواژه‌ها = تنش برشی
مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی ناشی از جریان غلیظ در کانال با قوس 90درجه و بستر متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2019.26796.1783

مرضیه محمدی قناتغستانی؛ مهدی قمشی


اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-188

10.22055/jise.2018.23313.1657

ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 63-76

حسام فولادفر؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 105-113

محمود اسکینی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی ناوچی؛ محمد بزاز


بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-66

علی آرمان؛ منوچهر فتحی مقدم


تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند

دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-57

یوسف قدو؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم؛ عزیز سوزه پور


بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 31-40

حسین صمدی بروجنی؛ مهدی نادری بلداجی


شبیه سازی عددی الگوی جریان سه بعدی در تلاقی کانال های باز

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 61-70

سید حبیب موسوی جهرمی؛ رضا گودرزی زاده


تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 77-91

10.22055/jise.2009.13397

آرش جاعل؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ بابک لشکرآرا