کلیدواژه‌ها = نیترات
اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-119

10.22055/jise.2018.21542.1548

سیدحسن موسوی فضل؛ سید حمیدرضا ضیاء الحق؛ علیرضا محمدی؛ فرامرز فائزنیا


بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-10

10.22055/jise.2017.13319

میلاد هاشمی؛ عبدعلی ناصری؛ افشین تکدستان


بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-57

10.22055/jise.2017.13156

ساره تنگسیر؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومند نسب


بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش‌های زیرزمینی

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-58

10.22055/jise.2016.12111

نیلوفر مقیمی؛ عبد علی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 165-177

10.22055/jise.2015.11483

سالومه سپهری؛ منوچهر حیدر پور؛ جهانگیر عادبی کوپایی


الگوهای تغییرات مکانی و پهنه‌بندی زمین آماری نیترات و فسفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 103-112

الهام فتحی هفچشانی؛ حبیب اله بیگی هرچگانی


بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 71-82

سیدابراهیم هاشمی؛ منوچهر حیدرپور؛ بهروز مصطفی زاده فرد


تأثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگه‌داشت نیترات و آمونیم در یک خاک اشباع لوم‌سیلتی

دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 31-44

10.22055/jise.2009.13394

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مصطفی چرم