کلیدواژه‌ها = Water Stress
Investigating the effects of different amounts of A200 hydrogel and vermicompost on wheat crop under deficit irrigation

دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 83-95

10.22055/jise.2024.45315.2101

Sajad Azimi؛ Mojtaba Khoshravesh؛ Abdullah Darzi Naftchali؛ Meysam Abedinpour


مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 137-154

10.22055/jise.2016.11801

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی


اثرات تنش آب و کود بر عملکرد و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای در سیستم کود- آبیاری

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 39-47

سپیده اعتدالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی