کلیدواژه‌ها = آب شور
بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص‌های رشد سورگوم علوفه ای

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 31-46

10.22055/jise.2017.13335

حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فریدحسینی


تأثیر آبیاری با آب شور بر تبخیر و تعرق و کارآیی مصرف آب ذرت در مدیریت های مختلف زراعی

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 99-110

10.22055/jise.2017.12960

مولود حیدری نیا؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ محمد الباجی


بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 21-32

10.22055/jise.2016.12009

سهراب مینائی؛ سعید برومند نسب؛ شاهرخ زند پارسا؛ محمدرضا سیاهپوش


بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 121-130

10.22055/jise.2016.12017

مرضیه محمدیان؛ روح الله فتاحی؛ محمدرضا نوری امام زاده ائی


اثر روش‌ آبشویی و کیفیت‌ آب بر شوری‌زدایی خاک‌های سنگین

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 23-35

10.22055/jise.2015.11472

مجید شریفی پور؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ هادی معاضد؛ علیرضا حسن اقلی


بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکان های مورد استفاده در ایران

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 17-25

10.22055/jise.2010.13379

مسعود فرزام نیا؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم