نویسنده = عبدعلی ناصری
Evaluation of Interpolation Techniques for Estimating Groundwater Level and Groundwater Salinity in the Salman Farsi Sugarcane Plantation

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-78

10.22055/jise.2021.36270.1944

Atefeh Sayadi Shahraki؛ Saeed Boroomand-Nasab؛ Abd Ali Naseri؛ Amir Soltani Mohammadi


تعیین میزان بهره‌وری آب ذرت در دو شیوۀ مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-34

10.22055/jise.2017.19988.1427

عبدعلی ناصری؛ رسول ترکمان سهرابی؛ سعید برومندنسب؛ عاطفه صیادی شهرکی


بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد


کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 109-118

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیروس جعفری


حذف نیکل و کادمیم از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 97-107

زینب غلامی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ ناهید پوررضا


ارزیابی آزمایشگاهی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-79

جواد رمضانی مقدم؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی حیدر نصراللهی


پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-9

مریم احمدوند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری


مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی