دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-213 
پهنه‌بندی خصوصیات خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از روش توابع مفصل در حوضه زاینده‌رود

صفحه 145-160

10.22055/jise.2017.20611.1485

الهه متولی باشی نایینی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ محمدرضا شریفی؛ جهانگیر عابدی کوپایی