نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
بررسی هیدرولیک جریان میرا در خطوط انتقال آب تحت فشار انعطاف پذیر

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-50

صادق حقیقی پور؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-66

علی آرمان؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

منوچهر فتحی مقدم؛ جلیل کرمان نژاد؛ الهام قنبری عدیوی؛ ماهر عبیداوری؛ فریدالدین هدایی


بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 11-20

حسن حسینی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ زهرا اولین چهارسوقی؛ صادق دهدار بهبهانی


تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند

دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-57

یوسف قدو؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم؛ عزیز سوزه پور


بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 51-60

اسماعیل ثابتی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ زهرا اولین چارسوقی